آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

ارزشهای فردی

چگونه ارزش‌های درونی مانع توسعه فردی می‌شو

نقشهای تیمی بلبین 1

مهمترین عضو تیم شما کیست؟ نقشهای تیمی از دید

نفوذ از طریق زبان بدن

تمرین نفوذ از طریق زبان بدن- چگونه دیگران چی

روانشناسی تغییر

پرورش مغز با تفکر مثبت – مثبت اندیشی و تأث

مقاومت در برابر تغییر

تغییر، رودخانه ای همیشه جاری – داستانی در

سایکوسیبرنتیک

سایکوسیبرنتیک _ ترک عادتهای نامطلوب با تصوی

قلمرو شخصی و فاصله اجتماعی

اینجا قلمرو شخصی شماست! – فاصله اجتماعی و

توافق در تیم

آیا تیم شما میداند مقصدش کجاست و چگونه باید

کار تیمی1

مدل کار تیمی بروس تاکمن – کمک به عملکرد کا

زبان بدن

وقتی چشمها دروغ نمی گویند – ارتباط غیر کل

ارتباط موثر

هر کسی از ظن خود شد یار من – تفاوت های فردی

شما را میخوانند

چطور دیگران شما را می‌خوانند؟ درک احساسات و