آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

آوریل زرافه

۴ درس کسب و کار از زرافه ای به نام آوریل

دوره عمر سازمانی

منحني عمر سازمان

کاریکاتور مدیریتی

کاریکاتور مدیریتی – رئیس باهوش

کاریکاتور خدمات مشتری2

کاریکاتور خدمات مشتری

ارزیابی عملکرد کارکنان

کاریکاتور ارزیابی عملکرد

رفتارهای مخرب در جلسات

با جلسات کشنده چه کنیم؟

manajudge modirpedia

مدیر در نقش میانجی دعوا

زبان بدن دست دادن

رمز و رازهای دست دادن در ارتباطات انسانی

سوء تفاهم

الفبای سوء تفاهم

سدهای ارتباطی

وقتی با دیوار حرف میزنیم !

درک نیاز مشتری

همدلی با مشتری

درک نیازهای مشتری

خوانش نیاز مشتری