آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

تمرکز1

همه کاره هیچ کاره است – اهمیت تمرکز در کسب

اعتیاد و لذت

عادت های نامطلوب – چرا لذتهای ناسالم را ا

هافستد 1

فرهنگ سازمانی – مطالعات هافستد

روش مقابله با بدبینی

تکنیک ABCDE مارتین سلیگمن- تمرینی برای خوش بین

خوشبینی

بدبینی فقط گاهی وقتها لازم است ! – خطوط را

افسردگی

افسردگی چگونه عملکرد شما را تضعیف میکند؟

افسردگی

اگر شما یک انسان بدبین باشید، چه؟ – رابطه

مثبت اندیشی1

نگاهی به نیمه پر لیوان – مثبت اندیشی و خوش

نفوذ از طریق زبان بدن

تمرین نفوذ از طریق زبان بدن- چگونه دیگران چی

روانشناسی تغییر

پرورش مغز با تفکر مثبت – مثبت اندیشی و تأث

ارزشهای فردی

چگونه ارزش‌های درونی مانع توسعه فردی می‌شو

مقاومت در برابر تغییر

تغییر، رودخانه ای همیشه جاری – داستانی در