آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

تمرکز و توحه

روی تمرکز خود متمرکز شوید

معنای زندگی

زندگی خوب چیست؟ روان شناسی مثبت گرا و یافتن

تفکر استراتژیک

چگونه توان تفکر استراتژیک را از قید و بند ره

تفکر استراتژیک 2

تفکر استراتژیک – مهارت نرم کلیدی برای رهب

تمرکز1

همه کاره هیچ کاره است – اهمیت تمرکز در کسب

اعتیاد و لذت

عادت های نامطلوب – چرا لذتهای ناسالم را ا

هافستد 1

فرهنگ سازمانی – مطالعات هافستد

روش مقابله با بدبینی

تکنیک ABCDE مارتین سلیگمن- تمرینی برای خوش بین

خوشبینی

بدبینی فقط گاهی وقتها لازم است ! – خطوط را

افسردگی

افسردگی چگونه عملکرد شما را تضعیف میکند؟

افسردگی

اگر شما یک انسان بدبین باشید، چه؟ – رابطه

مثبت اندیشی1

نگاهی به نیمه پر لیوان – مثبت اندیشی و خوش