آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

فاصله قدرت 3

همه انسان ها برابرند اما بعضی ها برابر ترند &

لذت حال

حضور در زمان حال – تا زنده هستیم زندگی کنی

باورها

باورهای ما از خود، آنچه هستیم را میسازند

بخشش 1

گذشت و بخشش دیگران آسان نیست – چگونه ببخش

شناخت درمانی 4

شناخت درمانی آرون تی بِِک و هیدرولیک هیجانی

روانشناسی مثبت

فروید در اشتباه بود – رهایی از زندگی در گذ

بخشش و گذشت

بخشش و فراموش کردن – تکنیک بازنویسی گذشته

شادمانی

شادمانی و هیجان پذیری مثبت – چرا بعضی انس

تمرکز و توحه

روی تمرکز خود متمرکز شوید – راهکارهای ارت

معنای زندگی

زندگی خوب چیست؟ روان شناسی مثبت گرا و یافتن

تفکر استراتژیک

چگونه توان تفکر استراتژیک را از قید و بند ره

تفکر استراتژیک 2

تفکر استراتژیک – مهارت نرم کلیدی برای رهب