نحوه اعلام خبر قطع همکاری سازمان با کارمند در زمان کرونا

می توانید با احترام به کارمندان خبر بد بدهید  مدیران منابع انسانی به خوبی میدانند که اعلام خبر تعدیل نیرو کارسختی است. انسان بر پایه طبیعتش مایل است هرچه زودتر …

نحوه اعلام خبر قطع همکاری سازمان با کارمند در زمان کرونا ادامۀ مطلب »