مصاحبه استخدامی

کاربرد مصاحبه در انتخاب و استخدام کارکنان

 مثلث استخدام فرآیند استخدام سه رکن اصلی دارد: اول – فهرستی از قابلیت ها که نشان می دهد سازمان ذیربط در جستجوی چه فرد یا افرادی با کدام دانش، مهارت …

کاربرد مصاحبه در انتخاب و استخدام کارکنان ادامۀ مطلب »