بایگانی‌ها اثربخشی آموزشی –

اثربخشی آموزشی

آموزش مدیران

توسعه شایستگی های مدیریتی و اصول آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان در سازمان ها ویژگی های خاصی دارد که آن را از آموزش نوجوانان و حتی جوانترها مجزا می نماید:
” خودپنداره: بزرگسالان از اینکه در موقعیتی قرار گیرند که به آنها بی احترامی شود، دست کم گرفته شوند یا مثل کودکان با آنها برخورد شود، بیزارند.

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا