آزمون شناسایی قابلیتهای فردی و خرید گزارش اختصاصی –

آزمون شناسایی قابلیتهای فردی و خرید گزارش اختصاصی

۸۰,۰۰۰ تومان

اگر علاقه مند هستید عملکرد شغلی خود و کارکنان را ارتقا دهید یا به دنبال شادمانی بیشتر در زندگی یا سازمان خود هستید، ابزارهای متنوعی در این سایت برای شما ارائه شده است، همچنین تمرینها و تکنیک هایی که همین حالا زیر سر انگشتان شما هستند.

میتوانید طی 25 الی 30 دقیقه آزمون قابلیت های فردی را انجام داده و  بلافاصله خلاصه گزارش کامل قابلیت های خود، شامل قابلیتهای شما به ترتیب شاخص ترین تا ضعیف ترین آنها را دریافت کنید.

گزارش تشریحی حداکثر طی 12 ساعت پس از آزمون، به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. این گزارش پس از کارشناسی روی نمرات شما تهیه میشود که علاوه بر تفسیر امتیازات به دست آمده، شامل شرح مفهوم هریک از آنهاست که براساس آن میتوانید در جهت برنامه ریزی مسیر زندگی خود  به کار بندید.

 

 

آزمون شناسایی قابلیت های فردی

آزمون قابلیتهای فردی که در ادامه ارائه میشود و توسط مارتین سلیگمن معرفی شده، یکی از آزمونهای معتبر در این زمینه است که میتواند به بهترین نحو قابلیت ها را سنجش نماید. این آزمون در بسیاری از محیط های تحقیقاتی، دانشگاهی و سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون شامل 120 سوال است و با توجه به اجرای گسترده آن از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون قابلیت های فردی، 24 مورد قابلیت های فردی را در مورد شخص شما رتبه بندی نموده و در 3 گروه قابلیت های شاخص تا قابلیتهای ضعیف تر به شما گزارش میدهد.

مدل قابلیتهای انسانی که توسط مارتین سلیگمن معرفی شده است، شامل 24 قابلیت است که در 6 خوشه از فضیلتهای انسانی دسته بندی میشود:

خرد و دانش: قابلیتهای این خوشه، در یادگیری و گردآوری دانش به کار میروند.

رأفت و نوع دوستی: مجموعه ای از قابلیتها در زمینه برقراری و حفظ ارتباط مثبت و گرم با انسانهای دیگر

شجاعت: قابلیتهای این خوشه مجموعه ای از توانمندی های هیجانی هستند که در دشواری ها مارا را قویتر میکنند و کمک میکنند از عهده مسائل سخت برآییم.

میانه روی و اعتدال: قابلیت هایی که به ما کمک میکنند “عادات خود را مدیریت کرده و از زیاده روی و افراط و تفریط پرهیز کنیم”.

عدالت: با این مجموعه از قابلیتها با اطرافیان و جامعه در موقعیتهای گروهی و اجتماعی مرتبط شده و تعامل میکنیم.

تعالی: قابلیتهای این خوشه، ما را به معنای زیبایی دنیای اطراف و معنای زندگی متصل میکنند.

اگر شما هم به کشف قابلیت های خود علاقه مند هستید میتوانید این آزمون را طی 25 الی 30 دقیقه انجام داده و گزارشی را به صورت رایگان دریافت کنید که فهرستی از قابلیت های شما را به ترتیب شاخص ترین تا ضعیف ترین آنها نشان خواهد داد.

“اهمیت شناسایی قابلیت های فردی”

آشنایی با قابلیتهای فردی به ما کمک میکند توانمندی های خود را آگاهانه تر و فعالانه تر به کار ببریم و همچنین آنها را توسعه دهیم. نتایج تحقیقات در مورد شناخت قابلیتهای فردی نشان میدهد در زمینه های ذیل نتایج مثبتی به دنبال داشته است:

  • بهبود سلامت روان و ارتقا بهباشی (Well-being)

طبق تحقیقات برجسته ترین نتیجه ای که از شناخت و توسعه قابلیتهای فردی حاصل میشود، ارتقا سلامت روان و شادمانی و همچنین کاهش های روانشناختی است. همچنین در کودکان و نوجوانان هم شناخت قابلیتهای فردی منتج به رضایت بیشتر از زندگی و کاهش علائم افسردگی بوده است (سلیگمن و همکاران 2006).

  • ارتقا پذیرش خویشتن

تحقیقات هازر (2016) حاکی از وجود همبستگی بالا میان قابلیتهای فردی (سرزندگی و امید) با عزت نفس است. دانشمندان شاخه روانشناسی مثبت گرا، معتقد هستند که پذیرش خویشتن، بخش جدانشدنی از رابطه سازنده فرد با خود بوده و به ما کمک میکند که کاستی های فعلی یا آینده خود را به نحو سازنده ای بپذیریم.

  • شادمانی بیشتر

تحقیقات بسیار زیادی در زمینه همبستگی میان قابلیتهای فردی و شادمانی انجام شده است، از جمله تحقیق پترسون و همکاران (2007) نشان میدهند که برخی از قابلیتهای فردی – شامل کنجکاوی، سرزندگی و امید – که مدل سلیگمن با نام PERMA به آن میپردازد، با احساس معناداری زندگی همبستگی بالا دارند.

در تحقیق دیگری توسط اسکات و مالوف (20019) نتیجه گیری شد که توسعه و تقویت قابلیتهای فردی تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.

  • بهبود سلامت روان

تحقیق اسکات و مالوف همچنین حاکی از کاهش افسردگی در نتیجه تقویت قابلیتهای مثبت بود هاست. اما همانطور که میدانیم سلامت روان چیزی بیش از فقدان بیماری روانی است. این تحقیقات با تحقیقات دیگری که توسط تهرانچی و همکاران (20018) انجام شده همسو بوده است که نشان میدهد برخورداری از قابلیتهای مثبت، نگرش و عواطف منفی را کاهش داده و تاثیر مستقیم بروی احساس شادمانی در زندگی دارند.

الزویر، چانگ و چن (2018) شوهدی دال بر وجود ارتباط میان کاربرد قابلیتها با سلامت روان است. تحقیقات گیلهام (2011) نیز نشان میدهد در نوجوانان میان روابط بین فردی و احساس معناداری ارتباط مستقیم وجود دارد.

  • رضایت شغلی

تحقیقات در زمینه شناسایی و کاربرد قابلیتها در محیطهای سازمانی نشان داده است هرچه در محیطهای شغلی بیشتر از قابلیتهای فردی استفاده شود – صرف نظر از محتوای شغل – افراد احساس مثبت تری از تجارب شغلی خود خواهند داشت.

تحقیقات جدیدتر نیز نشان داده اند که به کارگرفتن قابلیتهای فردی کارکنان، تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. استفاده از قابلیهای شادمانی در محیط شغلی موجب ارتقا جنبه های عاطفی شغلی مانند تعلق کارکنان، رضایت شغلی و معناداری شغل میشود (لیتمن و اوایا 2017)

  • بهبود مهارت حل مسئله

مطالعات نشان میدهند که هدایت کردن افراد در زمینه شناخت، پرورش و به کارگرفتن قابلتهای خود موجب بهبود عملکرد در شرایط دشوار و به علاوه ارتقا بهباشی آنها میشود.

طبق مطالعه مک گواید و همکاران (2019) شناسایی قابلیتهای فردی در زمینه های ذیل در سازمانها کاربرد دارد:

امنیت روانشناختی:  یک محیط پذیرا که در آن اعضای گروه داوطلبانه از پذیرش ریسک و حتی اشتباه کردن هراسی ندارند.

ارتباطات سازنده با رهبران و مدیران: در چنین محیطی کارکنان و مدیران بالادست در مورد قابلیتهای فردی،  اثرات و کاربرد آنها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی به راحتی گفتگو میکنند.

تعلق سازمانی و تمایل به کمک رسانی به یکدیگر در جهت فعالسازی و حمایت از رشد توانمندی ها و قابلیتهای کارکنان

اگر مدیران چنین فضایی را خلق کنند، همه ما فرصتهای بیشتری را جهت به کارانداختن قابلیتهای خود در راستای اهداف سازمانی جستجو خواهیم کرد.

بنابراین یکی از مواردی که در شایستگی های مدیریتی و در مجموعه “مربی گری و توانمندسازی کارکنان” مورد نیاز است شایستگی برای خلق محیط های کاری قابلیت محور است. پیشنهاد میکنیم در سازمانهای خود گفتگو درباره قابلیت ها را آغاز کنید و از توسعه قابلیت ها حمایت کنید و در جریان این حرکت شاهد شکوفایی هرچه بیشتر قابلیتها و شایستگی های مدیریتی خود باشید.

 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا