آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » مدیریت استراتژیک » چهارچوب تدوین استراتِژی – مدل ۳ مرحله ای
چهارچوب تدوین استراتِژی – مدل ۳ مرحله ای
مراحل برنامه ریزی استراتژیک

مي توان روشهاي مهم تدوين استراتژي ها را در يك چارچوب تصميم گيري سه مرحله اي گنجانيد. ابزارها يا روشهاي ارائه شده در اين چارچوب براي انواع سازمانها (در اندازه هاي گوناگون) مناسب است و به استراتژيست ها كمك مي كند كه استراتژي ها را شناسايي، ارزيابي و گزينش نمايند.

مرحله اول چارچوب تدوين استراتژي ها شامل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي، ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و ماتريس بررسي رقابت مي شود. در مرحله اول كه آن را مرحله ورودي۱ مي نامند اطلاعات اصلي مورد نياز براي تدوين استراتژي ها مشخص مي شود.

مرحله دوم كه آن را مرحله مقايسه۲ مي نامند به انواع استراتژي هاي امكان پذير توجه مي شود و به همين منظور بين عوامل اصلي داخلي و خارجي سازمان نوعي توازن و تعادل برقرار مي گردد. روش ها يا ابزارهايي كه در مرحله دوم مورد استفاده قرار مي گيرند، به شرح زيرند :

ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط قوت۳، ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدامات استراتژيك۴، ماتريس گروه مشاوران بستن۵، ماتريس عوامل داخلي و خارجي۶ و ماتريس استراتژي اصلي۷.

در مرحله سوم كه آن را مرحله تصميم گيري۸ مي نامند تنها از يك روش منحصر به فرد، يعني ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي۹ استفاده مي شود. در ماتريس مزبور از اطلاعات ارائه شده در مرحله اول استفاده مي شود تا بتوان انواع استراتژي هاي قابل اجرا را كه در مرحله دوم شناسايي شده اند، به شيوه اي عيني و بدون اعمال نظر شخصي مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد. ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي جذابيت نسبي انواع استراتژي ها را مشخص مي نمايد و بدين گونه براي انتخاب استراتژي هاي خاص يك مبناي عيني (بدون اعمال نظر شخصي) ارائه مي نمايد.

۱ Input Stage

۲ Matching Stage

۳ Threats- Opportunities- Weakness- Strenghts (SWOT)( Matrix

۴ Strategic Position and Action Evalution )SPACE( Matrix

۵ Boston Consulting Group )BCG( Matrix

۶ Internal- External )IE( Matrix

۷ Grand Strategy Matrix

۸ Decision Stage

۹ Quantitative Strategic Planning Matrix )QSPM)

 

strategy development

 

دریافت فایل مقاله چارچوبی برای تدوین استراتِژی

سایر مطالب مرتبط:

تفکر استراتژیک – مهارت نرم کلیدی برای رهبران کسب و کار

معرفی سایتهای آمورش برنامه ریزی استراتژیک

 

آغاز برنامه ریزی استراتژیک و توافق بر سر آن

توافق درباره برنامه استراتژیک

چگونه توان تفکر استراتژیک را از قید و بند رها کنیم

رویکرد غالب در مدیریت استراتژیک

strategic approcah modirpedia2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)