آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » مدیریت استراتژیک » تحلیل عوامل خارجی
تحلیل عوامل خارجی
what-is-a-swot-analysis-definition-purpose-and-examples

در بررسي عوامل خارجي سعي مي شود روندها و رويدادهاي كه از كنترل يك شركت منحصر به فرد خارج است شناسايي شود و مورد ارزيابي قرار گيرد. نمونه هاي اين روندها و رويدادها عبارت اند از : افزايش رقابت خارجي، جا به جايي جمعيت و تمركز در بخش هاي مركزي امريكا، سالخورده شدن جامعه، فن آوري اطلاعات و انقلاب رايانه اي. در بررسي عوامل خارجي سعي مي شود فرصت ها و تهديداتي كه سازمان با آنها روبه رو مي شود، شناسايي گردد. به گونه اي كه مديران بتوانند با تدوين استراتژي هاي مناسب از فرصت ها بهره برداري نمايند و اثرات عوامل تهديد كننده را كاهش دهند يا از آنها پرهيز كنند.

هدف از بررسي عوامل خارجي اين است كه از فرصت هايي كه مي توان از آنها بهره برداري كرد و تهديداتي را كه مي توان از آنها احتراز نمود يك فهرست نهايي تهيه شود. همانگونه كه از مفهوم واژه “نهايي” استنباط مي شود، بررسي عوامل خارجي با اين هدف انجام نمي شود كه فهرست كاملي از هر عاملي كه مي تواند بر سازمان اثر بگذارد، تهيه شود؛ بلكه هدف شناسايي متغيرهاي اصلي است كه شركت بايد در برابر آنها واكنش عملي نشان دهد (توان نشان دادن چنين واكنش دارد). شركت ها بايد بتوانند از طريق تدوين استراتژي ها در برابر اين عوامل به صورت تدافعي يا تهاجمي واكنش دهند؛ به گونه اي كه از فرصت هاي پيش آمده در محيط خارج بهره برداري نمايند و اثرات ناشي از تهديدات بالقوه اين عوامل را به پايين ترين حد ممكن برسانند.

نيروهاي خارجي

مي توان نيروهاي خارجي را به پنج گروه طبقه بندي كرد :

  • نيروهاي اقتصادي
  • نيروهاي اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي و محيطي
  • نيروهاي سياسي، دولتي و قانوني
  • نيروهاي فن آوري
  • نيروهاي رقابتي

تغيير در نيروهاي خارجي موجب مي شود كه تقاضا براي محصولات و خدمات مصرفي و صنعتي تغيير كند. نيروهاي خارجي بر نوع محصولات توليد شده، ماهيت روند مربوط به بخش بندي بازار و تعيين جايگاه يا موضع اين استراتژي ها، نوع خدماتي كه ارائه مي شود، نوع شركتي را كه بايد خريد يا به فروش رسانيد، اثر مي گذارند. نيروهاي خارجي، به صورت مستقيم، بر عرضه كنندگان مواد اوليه و توزيع كنندگان محصولات ساخته شده اثر مي گذارند. شناسايي و ارزيابي فرصت هاي خارجي و تهديدات باعث مي شود كه شركت بتواند براي خود مأموريتي تدوين نمايد، براي دستيابي به هدف هاي بلند مدت استراتژي هايي را طرح ريزي نمايد و براي دستيابي به هدف هاي سالانه سياست هايي را در نظر بگيرد. بقاي بسياري از سازمان ها تنها در گرو اين واقعيت است كه آنها بتوانند فرصت هاي موجود در محيط خارج را شناسايي و از آنها بهره برداري كنند.

 

منبع :برنامه ريزي استراتژيك ، جان ام . برايسون- ترجمه دكتر منوريان، مركز آموزش مديريت دولتي (۱۳۸۱)

 

دریافت متن کامل مقاله تحلیل عوامل خارجی

 

 

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)