آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » کارآفرینی و توسعه کسب و کار » اصول مدیریت » نقش های مدیریتی طبق نظریه هنری مینتزبرگ
نقش های مدیریتی طبق نظریه هنری مینتزبرگ
mintzberg

مديريت علمي در پي آن بود كه تنها آن بخش از انرژي و آگاھي انسان كه براي انجام يك امر خاص به درد میخورد به كار افتد . اين مديريت ھمچنین تابويي از مديريت را مي پروراند كه معمولا رابطه كمي با واقعیت برقرار میكرد . اما مديران همیشه هم مثل ماشین بي عیب و نقص نیستند . نظريه پرداز ديگري به نام هنری مینتزبرگ ( Henry Mintzberg) در سال ۱۹۷۳ در كتابي كه منتشر نمود بسیاري از نظرگاھھاي مستحكم قديمي را كنار گذاشت.

طبق يافته ھاي مینتربرگ مدیران كساني ھستند كه پیوسته گرفتار موضوعات .و بحران­های گوناگون اند و بايد توجه داشت كه آن­ها نیز به هرحال انسان هستند. تجزيه و تحلیل­های بعدي از رفتار مديران به سمتي رفت كه جنبه­های نرمتر شخصیت آن­ها را نیز در برگرفت. بدين ترتیب مدير ديگر تنها يك آقا بالاسر ديكتاتور منش نیست.

Image result

وي براي رفتار مديران ده نقش مديريتي معرفي كرد و بر اين باور بود كه علي رغم تفاوت سازمانها و مديران، اين “نقشها” در كارهاي مديران مشترك است. مينتزبرگ اين ده نقش را در سه گروه : نقشهاي ارتباطي، نقشهاي اطلاعاتي و نقشهاي تصميم گيري طبقه بندي كرده است. نظريه مينتزبرگ نگرش ملموس تري از رفتارهاي مديريتي را ارائه مي كند. خود او در اين خصوص مي گويد : “… اگر از يك مدير سؤال شود كه وي چه كارهايي را انجام مي دهد، احتمالاً در پاسخ خواهد گفت : برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگسازي و … حال اگر به آنچه او انجام مي دهد بنگريد، تعجب نكنيد كه هيچيك از موارد گفته شده را در كارهاي او مشاهده نخواهيد كرد”. مينتزبرگ در نظريه خود به اين واقعيت اشاره مي كند كه همه مديران الزاماً، نمي بايستي همه نقشها را ايفا كنند ولي همواره در كاركرد آنها به تناسب نوع كار، برخي از اين نقشها وجود دارد. بر پايه اين نگرش در هر يك از وظايف مديريتي نظريه كلاسيك فايول يك يا چند نقش مديريتي (نظريه مينتزبرگ) نهفته است :

برنامه ريزي : نقشهاي تخصيص گر منابع، كارآفرين و نظاره گر (محيط خارجي)

هماهنگسازي : نقشهاي رابط‌، توزيع گر اطلاعات، حلال مشكلات و مذاكره گر

فرماندهي : نقشهاي رهبري و مذاكره گر

كنتـرل : نقشهاي نظاره گر و رهبري

سير تاريخي مديريت به مثابه علم

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)