آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » کارآفرینی و توسعه کسب و کار » اصول مدیریت » فرآیندهای وظیفه ای مدیریت – نظریه هنری فایول
فرآیندهای وظیفه ای مدیریت – نظریه هنری فایول
henry-fayol

متخصصين مديريت  كوشيده اند يكسري وظايف خاص را براي مديران در نظر بگيرند تا با انجام مراحل و فرآيندهاي خاص بتوان، سيستم سازماني مؤثر ، كارآمد و رضايت بخش را به وجود آورد. براي اولين بار “هنري فايول” دانشمند فرانسوي و “لوترگيوليك” متخصص علوم اداري آمريكائي، اقدام به تهيه ليستي از وظايف مدير نمودند، معتقد بودند كه هر مدير براي انجام عمليات مربوط به خود، اعم از اينكه عمليات آنها صفی يا ستادي و يا در سازمانهاي مختلف باشد، بايد اين وظايف را بكار بندد تا منابع سازمان را بطور معقولانه اي به عمليات تحت سرپرستي خود تخصيص دهد و انجام آنها را بطور مؤثر به سوي هدف يا هدفهاي مورد نظر هدايت نمايد. به عبارت ديگر سيستم هاي سازماني مختلف، از نقطه نظر ماهيت هدف ها و عمليات سازماني كاملاً‌با هم متفاوت هستند، ولي از نقطه نظر وظايف مدير با هم شباهت زيادي دارند.

هانري فايول وظايف مدير را در قالب عوامل مديريت نام برده كه در جهت انجام امور اداري سازمان شامل فرآيندهايي نظير برنامه ريزي، سازمان دادن، فرماندهي كردن، هماهنگ ساختن و نظارت كردن مي باشند.

البته بايد دانست كه اين نوع طبقه بندي وظايف مدير را نبايد به عنوان تنها و بهترين طريقه طبقه بندي تلقي كرد. بلكه بايد به محيط و تكنولوژي سازماني و انطباق آن با وظايف مورد لزوم مدير بيشتر توجه داشت. مثلاً‌ بعضي از متخصصين پيشنهاد مي كنند كه نمايندگي داشتن را نيز بايد يكي از وظايف مدير به حساب آورد. آنها معتقد هستند كه يك مدير بايد هميشه خود را به نام و نماينده سازمان مربوط در تمام كميسيونها و قراردادهاي داخلي و خارجي معرفي كند و نوع ارتباط سازمان را با محيط خارج و داخل سازمان به كمك وظيفه بالا مشخص و روشن نمايد. گاهي اوقات نيز بعضي از متخصصين سعي كرده اند كه وظايف مدير را مرتب به دنبال هم بياورند، به طوري كه معلوم بشود كه مدير چه وظيفه اي را پس از انجام دادن چه وظيفه ديگري بايد به عهده بگيرد. ظاهراً و به طور تئوريكي تصور مي شود كه وظايف مدير به ترتيب عبارتند از :

  • برنامه ريزي
  • سازمان دهي
  • كارگزيني
  • هدايت كردن
  • نظارت كردن

نكته اساسي ديگر اينكه از بدو پيدايش تصمیم گیری در سازمان و مديريت، بعضي نويسندگان جديد وظيفه تصمیم گیری را يكي از وظايف عمده مدير فرض كرده و به طور مجزا به تشريح آن پرداخته اند. ولي بايد دانست تصمیم گیری يك وجه مشترك در ايفاي تمام وظايف مدير مي باشد و ضمن آنكه بسيار مهم و در خور توجه بيشتري است نبايد به عنوان يك وظيفه مجزاي مدير تلقي گردد. زيرا مدير براي انجام دادن هر كدام از وظايف خود در درجه اول ناگزير به اخذ تصميم است و اخذ تصميم يك عامل مشترك در كليه وظايف مدير بشمار مي رود. بعضي از نويسندگان ديگر، هماهنگ كردن را قبل از آنكه يك وظيفه و يا فرآيند مجزا در مديريت بدانند يك امر قابل تعميم در انجام دادن تمام وظايف و فرآيندهاي برنامه ريزي، سازماندهي، كارگزيني و هدايت كردن مي دانند.

دریافت متن کامل مقاله فرآیندهای وظیفه ای مدیریت

سایر مطالب مرتبط:

سير تاريخي مديريت به مثابه علم

فرهنگ سازمانی – مطالعات هافستد

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)