آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » مهارتهای سرپرستی » تفویض اختیار » دوازده دشمن تفویض اختیار
دوازده دشمن تفویض اختیار
delegate

در محيط كسب و كار جديد اغلب ويژگيهايي مثل آشفتگي و اغتشاش، پيچيدگي،‌ سرعت، رقابت و تغيير حاكم است. براي اثربخشي سازمان در چنين شرايطي توصيه مي شود نيروي كار انعطاف پذير، خويش فرمان و كارآفرين باشد و راهنمايي و كنترل، تصميم گيري متمركز،‌ رهبري آمرانه كمتر باشد. اما پژوهشها (كمرون، وتن، كيم ۱۹۸۷) نشان داده است در محيطهاي به سرعت در حال دگرگوني افراد به جاي تفويض اختيار و پذيرش مسئوليت تمايل دارند خود مديريتي كمتري داشته باشنــد. در چنين شـرايطي در سازمان ها دوازده گـرايش منفي ديـده مي شود كه آنها را دوازده پليد The Dirty Dozen) ) ناميده اند.

دوازده دشمن تفویض اختیار :

 • تمركز گرايي
 • از بين رفتن نوآوري
 • پايين آمدن روحيه
 • از بين رفتن اعتماد
 • تعارض فزاينده
 • نقصان كار گروهي
 • از بين رفتن وفاداري
 • ديدگاههاي كوتاه مدت
 • واكنش انعطاف ناپذير در برابر تهديدات و تغييرات
 • سياسي شدن محيط
 • ارتباط محدود
 • مدیران فرافکن (رهبران و مديراني كه تقصير را به گـردن ديگـران مياندازند)

در چنين سازماني كاركنان حالت محافظه كار دارند، هنگام مواجهه با تغيير انتخابهاي كمتري را مورد توجه قرار ميدهند و به عادات كاري قبلي ميچسبند. بين كاركنان ارتباط كمتري برقرار ميشود، احساس آسيب پذيري و عدم اطمينان دارند و ميترسند ايده هاي جديد را آزمون كنند. تصميمات در راس سلسله مراتب سازمان اتخاذ ميشود زيرا مديران احساس ميكنند نياز به كنترل زياد است. از طرف ديگر افراد سطوح پايين تر در تصميم گيري بدون نظر مقام مافوق ترديد دارند.

اگر مديران در توانمند ساختن كاركنان مهارت داشته باشند، سستي، رخوت و فشاري كه سازمان را به سمت دوازده گرايش ويرانگر ميكشاند متوقف خواهد شد. توانمند سازيEmpowerment)  ) كليدي است براي آزاد كردن توان بالقوه كاركنان.

منبع: توانا سازي و تفويض اختيار- ديويد اي. وتن  و كيم اس. كمرون  ترجمه دكتر اورعي يزداني موسسه تحقيقات و آموزش مديريت (۱۳۸۳)

دریافت متن کامل مقاله دوازده دشمن تفویض اختیار

سایر مطالب مرتبط:

بهره وری فردی در محیط کار – راهکارهایی برای ارتقا کارآیی شغلی

۸ گام تا تفویض اختیار موثر

کاریکاتور مدیریتی – تفویض اختیار

تفویض اختیار

مديريت و تفويض اختيار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)