آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

اخلاق حرفه اي در سازمان
akhlagh-03

اخلاق عبارت است از اعتقادات فردی هر شخص در برداشت از مفهوم کلی رفتارهای درست و غلط، فارغ از اینکه به عمل منجر شود یا نشود . رفتار اخلاقی عبارت است از رفتاری که به طور عمومی از نظر اجتماعی پذیرفته شده است و خارج از چهارچوب نمی باشد و رفتار غیر اخلاقی رفتاری است که با نرم­های اجتماعی مطابقت نداشته و پذیرفته نمیشود.

 

جنبه ­های اخلاق مدیریتی

اخلاق مدیریتی استانداردهای رفتاری هستند که مدیران را در کارهایشان به صورت فردی راهنمایی می کنند

الف) اینکه یک سازمان در زمینه­های  ذيل با کارمندانش چگونه رفتار می کند؟

–استخدام

–اخراج

–اجرت و دستمزد

–شرايط كار

–حريم خصوصي كارمندان

–رعايت احترام كارمندان

 

ب) چگونگی رفتار کارمندان با سازمان خود در زمینه :

–تضادهای سود و بهره

–امنیت

–اطمینان

–درستكاري

ج) کارمندان و سازمان با نمایندگی ھای اقتصادی دیگر چگونه رفتار می کنند،استانداردهای اخلاقی مدیران در تعاملات بین سازمان و اين عوامل ممكن است در جهت ابهام اخلاقي باشد:

–تبلیغات

–شعائر

–افشاگری مالی

–خريد

–ترابري

–مشاوره ھاي حقوقي

–چانه زني

–مذاكرات و ساير ارتباطات بازرگاني

 

اخلاق در متن یک سازمان

رفتار غیر اخلاقی مدیران و سایر کارمندان ممکن است در اثر وجود سیاق خاصی در یک سازمان باشد ، که افراد را مجبور کرده و یا به سمت چنین رفتارهایی سوق می دھد . کارمندانی که برای یک شرکت کار می کنند و در جهت  اعمال غیر اخلاقی تشویق شده ودر راستای این گونه رفتارها حمایت می شوند، اگرچه در ظاهر ممکن است در راستای منافع شرکت حرکت نمایند ولی ممکن است در نھایت خود را در موقعیت تضاد با منافع بیابند.

 

رهبری اخلاقي

مدیران رده بالا مسئول تثبیت استانداردھای اخلاقی در یک سازمان هستند.  کمیته ھای متشکله می توانند فعالیت ھای غیر اخلاقی موجود را کشف کرده و کارمندان جھت عمل یا کار اخلاقی در سطح بالاتری آموزش ھای لازم را در  مواجهه با برخی از موفقیت­ها  کسب نمایند. کد اخلاق یک بیان رسمی نوشتاری در استانداردھای اخلاقی و ارزشی است که رفتار سازمان را جهت می دهد.

اصول استانداردهای اخلاقی عبارتند از: کاروری، عدالت، حقوق و مسئولیت.

کاروری یعنی آیا عملكرد نھایت برون ده را برای موسسان دارد .

حقوق یعنی آیا آن عمل مظاھر حقوق فردی را رعایت کرده است .

عدالت به معنی یکپارچگی و انصاف است.

از آنجائیكه رهبران  به عنوان الگوي رفتار براي ديگران هستند،  عملكرد آنها موضوعي براي رسیدگي دقیق است.

 

شاخصه ­های اصلی رهبری اخلاق مديريتي

  1. عیب پوشي : مسلم است كه انسان های شاغل در يك سازمان همه يكسان نیستند و از نظر روحیات و توانايیھا با يكديگر متفاوتند و وجود نارسايی های فرهنگی و فكري امري طبیعي است . آنچه در اين مورد اهمیت دارد شیوه برخورد مدير با عیوب و نارسائیھاي كاركنان است . وي بايد از برملا كردن اين عیوب كه موجب شكستن روحیه و شخصیت آن ها میشود بپرهیزد.
  2. پايبندي به ضوابط به جاي روابط : مديران سازمان بايد پايبندترين افراد به اصول، ضوابط و مقررات سازماني باشن د. اين اصل مبتني بر اصل عدالت و انصاف بوده و قوام سازمان و تشكیلات را در برخواهد داشت . همگی واقف هستند كه سازماني كه در آن روابط و باند بازي جايگزين ضوابط و اصول شود، نمیتواند در جهتت كمال و تعالي حركت كند.
  3. وفاي بعهد: در یک سازمان مدیر برای دستیابی به اهداف باید بیشترین تلاش را در جهت گسترش اعتماد و تقویت اطمینان به کار گیرد تا در پناه آن فضای فعالیت مملو از آرامش و صمیمیت گردد و عامل مؤثری که میتواند در به وجود آوردن اعتماد و آرامش، نقش به سزایی داشته باشد، وفای به عهد و تعهد  به پیمان هاست. به جرأت می توان گفت که هیچ  عاملی در شکستن شخصیت مدیر و بی اعتمادی نسبت به او،  همانند بی توجهی به وعده ها و زیر پاگذاشتن پیمان­ها نیست. مدیری که به وعده­های  خویش وفا نمی کند، بذر بی اعتمادی، نفاق و دروغگویی را در محیط کار می پراکند و علاو بر حیثیت و اعتبار خود، پایه­های سازمان را نیز متزلزل می سازد.

به قول حافظ:

ھر که در مزرع دل ، تخم وفا سبز نکرد                                      زرد رویی کشد از حاصل خود وقت درو

 

برخی از خسارت­ها و زیان هایی که از پیمان شکنی در محیط کار ناشی می شود عبارتند از:

  • از بین رفتن اعتماد و اطمینان
  • لطمه زدن به صفا و صمیمیت بین افراد
  • پرورش روحیه نفاق و دورویی که از تضاد بین گفتار و کردار حاصل می شود
  • اتلاف عمر و وقت افراد و نابودی سرمایه ھای مادی و معنوی سازمان
  • حاکمیت تزلزل و اضطراب بر کل تشکیلات و بی ثباتی مجموعه سازمان

 

منبع: (Management, R.W.Griffin(2005

 

دریافت متن کامل مقاله اخلاق حرفه ای در سازمان

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)